Beleidsvoering

Duurzaam produceren

Het zoeken naar innovatieve duurzame productontwikkelingen en nemen van energiebesparende maatregelen horen bij het dagelijkse ‘maatschappelijk verantwoord’ ondernemen door Engels Baksteen.

Keramiek en duurzaamheid gaan hand in hand. De levensduur van ons product is één van de belangrijkste aspecten in relatie tot de werkelijke milieubelasting. Door de eeuwen heen is bewezen dat keramische producten een zeer lange levensduur hebben. Dat heeft zowel een relatie met de esthetische- als met de technische eigenschappen.

 

Grondstof

De Nederlandse baksteenindustrie gaat zeer bewust om met grondstoffenwinning en milieu. Onlangs is uit studie door onderzoeksinstituut Deltares gebleken dat klei een zichzelf vernieuwbare en daarmee duurzame grondstof is. Na de kleiwinning wordt het winningsgebied aan de natuur teruggegeven in het kader van ‘ruimte voor de rivieren’ en wordt er door Staatsbosbeheer zogenoemde ‘natte’ natuurontwikkeling gerealiseerd waarin flora en fauna zich ongeremd kunnen ontwikkelen.

 

Energie

Engels Baksteen heeft zich geconformeerd aan de meerjarenafspraak Energie-Efficiency MJA-3 met het ministerie van Economische zaken over het terugdringen van het energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. Beide fabrieken gebruiken voor 100% groene stroom.

 

Techniek

Voor het hergebruiken van spoelwater en afvalzand, het afzuigen van stof en het zuiveren van rookgassen maken we gebruik van installaties welke voldoen aan de Europese BREF welke de stand van de techniek voor de keramische industrie beschrijft. Hierdoor kan steenfabriek Engels voldoen aan de strenge eisen m.b.t. stof op de werkplek en uitstoot van rookgassen.

 

Arbo

Steenfabriek Engels heeft, als familiebedrijf, veel aandacht voor het welzijn van de werknemers. Door de sector op Europees niveau gemaakte afspraken over stofbeheersing vinden stelselmatig een praktische toepassing op de werkvloer. Geluid is gereduceerd, de machineveiligheid gewaarborgd en de voor de mens gevaarlijke handelingen zijn gemechaniseerd.